بررسی مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 319 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا

فهرست مطالب

عناوین صفحه

چكیده………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………… 2

فصل اول كلیات

1-1 بیان مساله ……………………………… 5

2-1 ضرورت انجام تحقیق………………………… 7

3-1 اهداف پژوهش ………………………….. 7

1-3-1 اهداف كلی …………………………. 7

2-3-1 اهداف جزئی…………………………….. 7

4-1 محدوده ی زمانی و مكانی تحقیق………………. 7

5-1 پیشینۀ تحقیق…………………………….. 8

6-1 كلید واژه‌ها……………………………… 9

1-6-1 دموكراسی……………………………… 9

2-6-1 اقتدارگرایی………………………….. 10

3-6-1 جهانی شدن……………………………. 10

7-1 موج جدید دموكراسی……………………….. 11

8-1 پرسش اصلی………………………………. 12

1-8-1 پرسشهای فرعی…………………………. 12

9-1 روش تحقیق………………………………. 12

10-1 روش گردآوری اطلاعات……………………… 12

11-1 چارچوب نظری تحقیق ……………………… 13

1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 14

2-11-1 نظریه دموكراسی : دوتوكویل و ماركس………. 14

12-1 چارچوب نظری محقق……………………….. 15

13-1 نمودار ……………………………….. 15

­­­­­­­­­­­­­­(فصل دوم)

بخش اول

1-2 دموكراسی چیست ………………………….. 19

2-2 مبانی حكومت دموكراتیك …………………… 20

1-2-2 حقوق مدنی ……………………………. 21

2-2-2 اصل نمایندگی …………………………. 21

3-2-2 حكومت جمهوری …………………………. 22

4-2-2 تفكیك قوا ……………………………. 22

5-2-2 نظارت قوا بر یكدیگر …………………… 22

6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم ……………….. 23

7-2-2 ساختار پارلمان ……………………….. 23

8-2-2 دموكراسی پارلمان و دموكراسی ریاستی ……… 23

9-2-2 فرآیند تشكیل دولت …………………….. 24

10-2-2 كابینة دولت …………………………. 24

11-2-2 تشكیل ائتلاف …………………………. 25

12-2-2 اشكال تصمیم گیری در دموكراسی‌ها ………… 25

13-2-2 مسئولیت پذیری حكام و مقامات سیاسی ……… 25

الف – مسئولیت مقامات انتفاعی ………………… 25

ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی ………………. 25

3-2مبانی حكومت اقتدارگرا…………………….. 26

1-3-2 اقتدار ………………………………. 26

2-3-2 منابع اقتدار …………………………. 26

3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار…………………….. 27

4-3-2 ویژگیهای اقتدار……………………….. 27

5-3-2 اقتدارگرایی ………………………….. 28

بخش دوم

نظریه های حكومتهای غیر دموكراتیك……………… 29

4-2 هانا آرنت (توتالیتاریسم)………………… 29

5-2 لینتز (اقتدارگرایی)……………………. 30

نظریه های حكومتهای دموكراتیك…………………. 31

6-2 پوپر (دموكراسی)………………………… 31

7-2 دوتوكویل (دموكراسی)……………………… 33

نتیجه گیری ………………………………… 35

(فصل سوم)

1-3 مقدمه…………………………………. 37

2-3 تعریف جهانی شدن ………………………… 39

3-3 شاخصهای جهانی شدن ………………………. 40

4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموكراسی 41

1-4-3 رویكرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموكراسی 41

2-4-3 رویكرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموكراسی 42

3-4-3 رویكرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموكراسی 42

5-3 محركهای دموكراتیزاسیون …………………. 44

1-5-3 توسعه اقتصادی ………………………… 44

2-5-3 عملكرد (اقتصادی) ……………………… 45

3-5-3 نقش كلیسایی كاتولیك …………………… 46

4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی ……………… 47

6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموكراسی …………. 48

7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حكومتهای اقتدارگرا . 50

جمع بندی ………………………………….. 51

(فصل چهارم)

تحقق دموكراسی………………………………. 53

1-4 درآمدی بر دموكراسی ………………………. 53

2-4 محدوده های تحقق دموكراسی ………………… 55

جمع بندی ………………………………….. 59

(فصل پنجم)

موانع گذار به دموكراسی د رخاورمیانه و ایران …… 60

1-5 دموكراسی د رخاورمیانه …………………… 61

2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریكا از لیبرالیسم و دموكراسی 61

3-5 دموكراسی د رخاورمیانه پس از 11 سپتامبر ……. 61

4-5 ریشه‌های اقتصادی دموكراسی ………………… 63

5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموكراتیزاسیون در ایران … 67

جمع بندی ………………………………….. 71

(فصل ششم)

نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات ……………………………………………. 73

1-6 نتیجه گیری نهائی ……………………….. 73

2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا …………. 78

3-6 دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها ………… 84

4-6 پیشنهادات ……………………………… 86

كتاب نامه …………………………………. 87

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا ; مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا ;بررسی مبانی حكومت دموكراتیك; اقتدار گرا