بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 200

حجم فایل: 226 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

فهرست

صفحه

فصل اول : كلیات

1ـ1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2

1ـ2

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6

1ـ3

اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9

1ـ4

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10

1ـ5

فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11

1ـ6

تعاریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12

1ـ6 ـ1

نوع متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12

1ـ6 ـ2

مراحل اندازه‌گیری متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13

1ـ6 ـ 3

تعریف متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2ـ1

خلاقیت چیست ؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17

2ـ2

تعریف خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20

2ـ3

روند شكل گیری خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

21

2ـ4

خصوصیات افراد خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

22

2ـ5

راه‌های پرورش خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

25

2ـ6

موانع خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

27

2ـ7

انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

30

2ـ8

نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

33

2ـ9

محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

36

2ـ10

نقش تكرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

37

2ـ11

تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

39

2ـ12

نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

41

2ـ13

تشویق عاملی كارساز در پرورش نوشتن خلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

44

2ـ14

نقش كودكستان و مراكز پیش دبستانی در بروز خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………….

46

2ـ15

نقش بازی‌های كودكانه در پرورش خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

47

2ـ16

تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

49

2ـ17

مروری بر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

51

فصل سوم : روش پژوهش

3ـ1

نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

71

3ـ2

جامعه آماری و ویژگی‌های آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

71

3ـ3

روش نمونه‌گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

71

3ـ4

ابزار گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

72

فهرست

صفحه

3ـ5

پایایی و روایی پرسشنامه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

72

3ـ5ـ1

پایایی و روایی آزمون خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

72

3ـ5ـ2

پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

75

3ـ5ـ3

پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

75

3 ـ 6

شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

76

3-6-1

نمره‌گذاری آزمون خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

76

2-6-2

نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

76

3ـ7

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

76

فصل چهارم : یافته‌های تحقیق

4ـ1

یافته‌های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

78

4ـ2

یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

91

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

5ـ1

بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

98

5ـ2

پیشنهاد نظری و علمی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

102

5ـ3

محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

105

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

107

پیوست‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پرسشنامه شماره (1) پرسشنامه محقق ساخته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

116

پرسشنامه شماره (2) آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

119

پرسشنامه شماره (3) آزمون خلاقیت جمال عابدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

125

فهرست

صفحه

جدول شماره 3 ـ1

دامنه نمره خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

76

جدول شماره 3 ـ2

دامنه نمره انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

76

جدول شماره 4 ـ 1

توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………

78

جدول شماره 4 ـ2

توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌های خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………

80

جدول شماره 4 ـ3

توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی های عادی ………………………………………………………………………………………………………………….

80

جدول شماره 4 ـ4

توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی های پسر به تفکیک خلاق و عادی ……………………………………………………..

81

جدول شماره 4 ـ5

توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی‌های دختر به تفکیک خلاق و عادی ……………………………………………………..

82

جدول شماره 4 ـ6

توزیع فراوانی میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌های به امور فرهنگی هنری ……………………………………………………………………………..

84

جدول شماره 4 ـ7

توزیع فراوانی به خاطر آوردن دوران کودکی …………………………………………………………………………………………………………………………….

84

جدول شماره 4 ـ8

توزیع فراوانی تداعی دوران کودکانه توسط بازی‌های کودکانه …………………………………………………………………………………………….

85

جدول شماره 4 ـ9

توزیع فراوانی علاقه‌مندی پاسخگویان به بازی‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………..

86

جدول شماره 4 ـ10

توزیع فراوانی انجام دادن کارهای فرهنگی ـ هنری …………………………………………………………………………………………………………………

86

جدول شماره 4 ـ11

توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات اولیه آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………………………………….

87

جدول شماره 4 ـ12

میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه ……………………………………………………………………………………………………..

87

جدول شماره 4 ـ13

توزیع فراوانی میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها …………………………………………………………………………………………………………..

88

جدول شماره 4 ـ14

میزان علاقه‌مندی به شنیدن قصه و داستان ………………………………………………………………………………………………………………………………….

88

جدول شماره 4 ـ15

میزان خستگی نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، یادداشت یا هر گونه تمرین نوشتاری ………………………………………………….

89

جدول شماره 4 ـ16

میزان تشویق پاسخگویان به انجام مهارت نوشتن …………………………………………………………………………………………………………………….

90

جدول شماره 4 ـ17

توزیع فراوانی شرکت در دوره‌های آموزش ویژه ……………………………………………………………………………………………………………………..

90

جدول شماره 4 ـ18

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت در دانش آموزان خلاق و عادی ………………..

91

جدول شماره 4 ـ19

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت خلاقیت در دانش آموزان خلاق و عادی ……………………………

91

جدول شماره 4 ـ20

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت تکرار و تمرین نوشتن در دانش آموزان خلاق و عادی …

92

جدول شماره 4 ـ21

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت مطالعه کتب غیر درسی در دانش آموزان خلاق و عادی .

93

جدول شماره 4 ـ22

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میانگین قصه گویی والدین و … برای دانش آموزان خلاق و عادی

93

جدول شماره 4 ـ23

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میزان تشویق و ترغیب دانش آموزان خلاق و عادی ………………………..

94

جدول شماره 4 ـ24

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقه به بازی در دانش آموزان خلاق و عادی ………………………………….

94

جدول شماره 4 ـ25

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی میزان اوقات فراغت دانش آموزان خلاق و عادی …………………………………………..

95

جدول شماره 4 ـ26

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقمندی به فعالیت های هنری در دانش آموزان خلاق و عادی ….

96

فهرست نمودارها

نمودار ستونی 4ـ1

میزان خلاقیت دانش‌آموزان خلاق و عادی به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………………………………………

79

نمودار ستونی 4ـ2

میزان انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان خلاق و عادی به تفکیک جنسیت …………………………………………………………………………………………..

83

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه ;مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه ;مقاله مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه ; پایان نامه مطالعه عوامل مؤثر افزایش مهارت نوشتن ;خلاق ;دانش آموزان ;متوسطه