بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون زیر دسته علوم انسانی

بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 177

حجم فایل: 194 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

چكیده :

تحقیق حاضركه یك تحقیق كاربردیست واز نظر گردآوری داده هاوتجزیه و تحلیل توصیفی وازنوع پیمایشی است.به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات كافی درمورد كاركنان وتوانمندی آنهاوهمچنین نبود تحقیقات در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی كاركنان در گمركات استان كرمانشاه و. براساس مطالعات میشرا وبااستناد به مدل پنج بعدی توانمندی وتن وكمرون انجام گرفت . برای این منظوردرفصل دوم موضوع توانمندی- ابعاد- الگوها –دیدگاههای مختلف وتاثیرتوانمندی برنگرش كاركنان تشریح گردید- بااستفاده از پرسشنامه – مصاحبه واسنادومدارك داده ها گردآوری شده وبا استفاده از آ؛زمون t ونرم افزارspssتجزیه و تحلیل شدند ودر نهایت به این نتیجه رسید كه كاركنان گمرك كرمانشاه ازتوانمندی بالایی برخوردارند لذا كاركنان توانایی انجام مسوولیتهای محوله- شهامت قبول نتایج كارهایشان – رضایتمندی شغلی و توانایی خود سامانی درشغل خود را دارند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق………………………

1-1 مقدمه…………………………………

1-2 بیان مساله…………………………….

1-3 پیشینه تحقیق…………………………..

1-4 اهمیت وضرورت تحقیق…………………….

1-5 اهداف تحقیق……………………………

1-6 فرضیه های تحقیق……………………….

1-7چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق…………….

1-8 نوع وروش تحقیق………………………..

1-9 فلمرو مكانی تحقیق………………………

1-10 قلمرو زمانی تحقیق…………………….

1-11روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه………….

1-12ابزارهای گردآوری داده ها………………..

1-13 محدودیتهاوموانع تحقیق…………………

1-14 شرح واژه ها واصطلاحات بكار رفته درتحقیق….

1-15 منابع (كتابهاومقالات مورد استفاده در تحقیق)

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق…………………..

2-1 مقدمه…………………………………

2-2 تعاریف ومفاهیم توانمندسازی………………

3-2 دلایل توانمندسازی ………………………

2-4 مزایای توانمندسازی ……………………

2-5 فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی …………….

2-6 دیدگاههای مختلف توانمندسازی ……………

2-6-1 دیدگاه عقلانی ……………………….

2-6-2 دیدگاه انگیزشی ……………………..

2-6-3 دیدگاه فوق انگیزشی ………………….

3-6-4 دیدگاه سیستمی ………………………

2-7 مدلهای توانمند سازی …………………..

2-7-1 مدلهایی كه بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاكید دارند

2-7-2 مدلهای اقتضایی………………………

2-8 ابعاد توانمندسازی …………………….

2-8-1 خود اثر بخشی ……………………….

2-8-2 خود سازمانی ………………………..

2-8-3 پذیرفتن شخصی نتیجه ………………….

2-8-4 معنی دار بودن ………………………

2-8-5 اعتماد …………………………….

2-9 عوامل روانشناختی توانمندسازی …………..

2-10 ویژگیهای سازمان توانمند ………………

2-11 متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد ….

2-11-1 ویژگیهای شخصیتی و فردی ……………..

2-11-2 ویژگیهای گروه كاری …………………

2-12 فرایند توانمندسازی …………………..

2-13روشهای توانمند سازی …………………..

2-14 تاثیر توانمند سازی بر نگرش كاركنان……..

2-14-1 تعهد در نوآوری برای روشهای انجام كار …

2-14-2 تغییر در مسوولیتها …………………

2-14-3 تغییر در یادگیری …………………..

2-15 پیامدهای توانمند سازی ………………

2-16 نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها در توانمند سازی ………………………………………..

2-17 شفاف كردن اهداف و نقش آن در توانمند سازی ..

2-18 مشاركت اطلاعاتی و نقش آن در توانمند سازی …

2-19 گروه و توانمند سازی …………………..

2-20 سبك رهبری متناسب با توانمند سازی……….

2-21 نظارت بر توانمند سازی ………………..

2-22 فرهنگ توانمند سازی ………………….

2-23 توانمند سازی افراد و مدیران …………..

2-24 توانمند سازی و رضایت شغلی ……………..

2-25 توانمند سازی وفشار عصبی ……………….

2-26 منابع استفاده شده برای فصل دوم …………

فصل سوم : روش شناسی تحقیق ……………….

3-1 مقدمه ………………………………..

3-2 روش تحقیق ……………………………

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات …………………

3-3-1 بررسی اسناد ومدارك …………………

3-3-2 پرسشنامه …………………………..

3-3-3 مصاحبه …………………………….

3-4 مقیاس سنجش نگرشها …………………..

3-5 طیف لیكرت ……………………………

3-6 پایایی ………………………………

3-7 روایی………………………………..

– تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی ……………..

3-8 جامعه و نمونه آماری …………………..

– جامعه آماری …………………………..

– حجم نمونه آماری………………………..

3-9 روش نمونه گیری ……………………….

3-10 تكنیكهای آماری مورد استفاده در تحقیق…..

3-12 مدل تحلیلی تحقیق …………………….

– روش فرضی استقرایی ……………………..

– روش قیاسی …………………………….

3-13 منابع استفاده شده در فصل سوم ………….

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………

4-1 مقدمه ……………………………….

4-2 توصیف داده ها…………………………

4-3 استنباط اماری پیرامون فرضیه ها …………

4-4 بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده …….

– تحلیل عاملی تاییدی ……………………..

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات …………….

5-1 مقدمه ……………………………….

5-2 نتایج ……………………………….

5-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیات ………….

5-2-2 نتایج جانبی………………………..

پیوستها………………………………….

– آشنایی با سازمان گمرك و گمركات استان كرمانشاه

– پرسشنامه……………………………….

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون ; میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون; بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه

بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون زیر دسته علوم انسانی

بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 150

حجم فایل: 1.024 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق………………………

1-1 مقدمه…………………………………

1-2 بیان مساله…………………………….

1-3 پیشینه تحقیق…………………………..

1-4 اهمیت وضرورت تحقیق…………………….

1-5 اهداف تحقیق……………………………

1-6 فرضیه های تحقیق……………………….

1-7چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق…………….

1-8 نوع وروش تحقیق………………………..

1-9 فلمرو مكانی تحقیق………………………

1-10قلمرو زمانی تحقیق………………………

1-11روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه………….

1-12ابزارهای گردآوری داده ها………………..

1-13 محدودیتهاوموانع تحقیق………………….

1-14واژه ها واصطلاحات بكار رفته درتحقیق……….

1-15 منابع مورد استفاده در تحقیق……………

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق…………………..

2-1 مقدمه…………………………………

2-2 تعاریف ومفاهیم توانمندسازی………………

3-2 دلایل توانمندسازی……………………….

2-4 مزایای توانمندسازی…………………….

2-5 فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی……………..

2-6 دیدگاههای مختلف توانمندسازی…………….

2-6-1 دیدگاه عقلانی………………………..

2-6-2 دیدگاه انگیزشی ……………………..

2-6-3 دیدگاه فوق انگیزشی…………………..

3-6-4 دیدگاه سیستمی……………………….

2-7 مدلهای توانمند سازی……………………

2-7-1 مدلهایی كه بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاكید دارند

2-7-2 مدلهای اقتضایی………………………

2-8 ابعاد توانمندسازی……………………..

2-8-1 خود اثر بخشی………………………..

2-8-2 خود سازمانی ………………………..

2-8-3 پذیرفتن شخصی نتیجه…………………..

2-8-4 معنی دار بودن……………………….

2-8-5 اعتماد……………………………..

2-9 عوامل روانشناختی توانمندسازی …………..

2-9-1 احساس شایستگی……………………….

2-9-2 احساس داشتن حق انتخاب ……………….

2-9-3 احساس مؤثربودن………………………

2-9-4 احساس معنی دار بودن………………….

2-9-5 احساس داشتن اعتماد به دیگران………….

2-10 ویژگیهای سازمان توانمند……………….

2-11 متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد…..

2-11-1 ویژگیهای شخصیتی و فردی………………

2-11-2 ویژگیهای گروه كاری………………….

2-11-3 ویژگیهای ساختاری اجتماعی واحد كار…….

2-12 فرایند توانمندسازی……………………

2-13 روشهای توانمند سازی ………………….

2-14 تاثیر توانمند سازی بر نگرش كاركنان……..

2-14-1 تعهددرنوآوری برای روشهای انجام كار……

2-14-2 تغییر در مسوولیتها………………….

2-14-3 تغییر در یادگیری …………………..

2-15 پیامدهای توانمند سازی…………………

2-16 نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها در توانمند سازی………………………………………..

2-17 نقش شفاف كردن اهداف در توانمند سازی……..

2-18 نقش مشاركت اطلاعاتی در توانمند سازی………

2-19 گروه و توانمند سازی……………………

2-20 سبك رهبری متناسب با توانمند سازی……….

2-21 نظارت بر توانمند سازی…………………

2-22 فرهنگ توانمند سازی …………………..

2-23 توانمند سازی افراد و مدیران …………..

2-24 توانمند سازی و رضایت شغلی ……………..

2-25 توانمند سازی وفشار عصبی ……………….

2-26 منابع استفاده شده برای فصل دوم………….

فصل سوم : روش شناسی تحقیق ………………..

3-1 مقدمه…………………………………

3-2 روش تحقیق ……………………………

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات………………….

3-4 مقیاس سنجش نگرشها…………………….

3-5 پایایی……………………………….

3-6 روایی………………………………..

– تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی ……………..

3-7 جامعه و نمونه آماری …………………..

– جامعه آماری …………………………..

– حجم نمونه آماری………………………..

3-8 روش نمونه گیری………………………..

3-9 تكنیكهای آماری مورد استفاده در تحقیق…….

3-10 مدل تحلیلی تحقیق …………………….

– روش فرضی استقرایی ……………………..

– روش قیاسی …………………………….

3-12 منابع استفاده شده در فصل سوم ………….

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………

4-1 مقدمه………………………………..

4-2 توصیف داده ها…………………………

4-3 استنباط اماری پیرامون فرضیه ها………….

4-4 بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده. ……

4-4-1- تحلیل عاملی تاییدی …………………

4-4-2- آلفای كرونباخ ……………………..

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات …………….

5-1 مقدمه ……………………………….

5-2 نتایج………………………………..

5-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیات ………….

5-2-2 نتایج جانبی………………………..

5-3- پیشنهادات……………………………

پیوستها …………………………………

الف – آشنایی با سازمان گمرك و گمركات استان كرمانشاه

ب – پرسشنامه ……………………………

منابع وماخذ………………………………..

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون;میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون