بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت زیر دسته حقوق

بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 280

حجم فایل: 210 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن 10

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش 10

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن 15

بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام 17

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح 17

مبحث دوم-معیار تقوا 19

مبحث سوم – معیار عدالت 23

مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن 32

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام 36

مبحث اول- نظریه انگیزش دراسلام 36

مبحث دوم- پاداش وامتیازات درقرآن 42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام 45

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت:

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

عنوان صفحه

فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی 52

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 52

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران 55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت 64

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان 65

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان 71

مبحث سوم – قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت 76

فصل سوم – نقش متقابل ارزشیابی عملكرد ونظام پرداخت

كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد وشایستگی كاركنان 85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملكرد 86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملكرد 88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی 91

بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائی 95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت كارآمد 95

مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش كارایی 101

عنوان صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت

كاركنان دولت 107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت 107 مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی 114

مبحث سوم- دلایل ناكارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 116

نتیجه گیری و پیشنهاد 120

منابع ومآخذ 125

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت;نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت